Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka
Diakonia LiturgicznaDiakonie

Diakonia Liturgiczna

DIAKONIA LITURGICZNA

„Diakonia liturgii stoi w służbie liturgii i w ogóle formacji liturgicznej wiernych, aby w ten sposób osiągnąć takie umiłowanie i sprawowanie liturgii w duchu odnowy, aby ona faktycznie stawała się źródłem i szczytem życia Kościoła (KL 10) oraz ośrodkiem życia lokalnych wspólnot Kościoła”
Ks. F. Blachnicki

W nauczaniu Założyciela Ruchu odczytaliśmy wyraźne wezwanie, aby każdy turnus rekolekcji oazowych oraz każda oazowa wspólnota parafialna troszczyły się o dojrzałą mistagogię liturgiczną. Wiele elementów rekolekcyjnego programu służy kształtowaniu tej świadomości i tych postaw. Wyróżnić trzeba przede wszystkim dwa zadania:

 • ukazanie Eucharystii jako centrum wszystkich wydarzeń dnia;
 • prowadzenie odpowiedniej dla danego stopnia szkoły liturgicznej.

Aby cały Ruch mógł nieustannie pogłębiać swoje rozumienie liturgii i rozwijać troskę o piękną jej celebrację, potrzebna jest posługa mniejszego grona osób wewnątrz Ruchu. Jest to diakonia liturgiczna w sensie ściślejszym. Niektórzy włączają się w nią już na etapie formacji podstawowej. Przeżywają oni KODAL i podejmują w szerszym zakresie niż inni odpowiedzialność za przygotowanie liturgii. Jest to świadectwo dojrzewania w młodych ludziach troski o piękno liturgii i jej głębokie przeżywanie. Powinni oni jednak w taki sposób i w takim zakresie angażować się w formację specjalistyczną, aby nie ucierpiała na tym formacja podstawowa. Ona bowiem stanowi fundament do późniejszej posługi w diakonii. Dlatego podana poniżej propozycja formacji diakonii liturgicznej przeznaczona jest dla osób, które już ukończyły formację deuterokatechumenalną. Jest to propozycja wymagająca, dlatego nie jest możliwe jej pełne realizowanie równolegle z formacją podstawową.

Posługa diakonii liturgicznej

Szczególne odcinki posługiwania diakonii liturgicznej to oaza wakacyjna, spotkania diecezjalne i rejonowe oraz wspólnota parafialna.

W czasie oaz wakacyjnych

 • troszczy się o przygotowanie i piękne przeżycie każdej celebracji liturgicznej (przede wszystkim Eucharystii, a także liturgii godzin, stacji dnia wspólnoty, wigilii modlitewnej, celebracji na rozpoczęcie godziny jedności, nabożeństw właściwych dla danego stopnia);
 • dba o potrzebne materiały: podręczniki, modlitewniki, śpiewniki;
 • prowadzi szkołę liturgiczną odpowiednią dla danego stopnia.

diecezji i rejonie

 • podczas dni wspólnoty troszczy się o modlitwę liturgiczną (jutrznia, nieszpory), pomaga w przygotowaniu Eucharystii, nabożeństw, adoracji, czuwa nad doborem śpiewów liturgicznych;
 • organizuje kursy oazowe dla animatorów liturgicznych;
 • współpracuje z zespołem wychowawczym na rekolekcjach KODA, KAMUZO, ORD, ORDW, ORAE itp.

parafii

 • podejmuje konkretną posługę w liturgii, przede wszystkim w niedzielnej Eucharystii;
 • współpracuje w formacji liturgicznej różnych grup parafialnych, szczególnie w prowadzeniu zespołów służby liturgicznej;
 • pomaga w przygotowaniu Eucharystii, Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego i innych celebracji liturgicznych w parafii;
 • przygotowuje adoracje dla grup deuterokatechumenalnych, nabożeństwa pierwszosobotnie dla członków KWC i inne celebracje we wspólnocie;
 • angażuje się w przygotowanie gablotki parafialnej oraz parafialnego czasopisma, szczególnie w odniesieniu do zagadnień liturgicznych.

ODPOWIEDZIALNI: 

Moderator Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej:
ks. Jan Kociubiński tel.: +48 514 689 144, e-mail: xjankociubinski@gmail.com

Odpowiedzialna za Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej:
Julia Chmiel tel.: +48 609 432 951, e-mail: chmieljula@gmail.com

Odpowiedzialny za Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej:
Patryk Troć tel.: +48 510 591 499, e-mail: patryk.troc@interia.pl

Strona Centralnej Diakonii Liturgicznej