Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA W RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
I KATOLICKIM STOWARZYSZENIU „MORIA”

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób, których dane osobowe posiada Ruch Światło-Życie i Katolickie Stowarzyszenie „Moria”. Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO.

I. Współadministratorzy danych osobowych

Zgodnie z art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w przypadku Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej i Katolickiego Stowarzyszenia Moria ma miejsce wspólne ustalanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych. Stąd organizacje te wspólnie są administratorami danych osobowych, czyli Współadministratorami.

Ruch Światło-Życie Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach (ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 57, 08-110 Siedlce) jest „Współadministratorem Pierwszym

oraz Katolickie Stowarzyszenie Moria z siedzibą w Siedlcach (ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 57, 08-110 Siedlce), NIP 821-21-90-854, KRS 0000035517, REGON 711675590 jest „Współadministratorem Drugim”.

Współadministrator Pierwszy odpowiedzialny jest za obowiązek informacyjny wobec osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

Współadministrator Drugi jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących im praw.

II. Dane osobowe

Definicja zgodnie z art. 4 RODO:

”dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną toż-samość osoby fizycznej.

W szczególności przetwarzamy następujące dane:

 • imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, informacje o stanie zdrowia, parafii, przebytej formacji w Ruchu Światło-Życie, przynależność do KWC
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: adres siedziby, NIP, REGON

III. Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych,

a. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Brak woli podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

b. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią;

c. Dobrowolna zgoda

Może Pan/ Pani jej udzielić na kilka w każdy sposób zaproponowany przez Współadministratorów. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić wykonanie pewnych czynności tj. wysyłanie korespondencji, informowanie o działalności lub udział w wydarzeniach organizowanych przez Ruch Światło-Życie bądź Katolickie Stowarzyszenie „Moria”.

IV. Okres przetwarzania danych

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz
 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub stronę trzecią
 • Przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub stronę trzecia, dodatkowo z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa.
 • Dla danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania.

V. Przekazywanie danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4 Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: urzędy, instytucje, inspekcje, służby oraz inne podmioty uprawione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 • Terenowe Organy Administracji Rządowej (np. dotacje z UM, UG)
 • Terenowe Organy Administracji Specjalnej (Urzędy Skarbowe)
 • Centralne Organy Administracji Państwowej (Kuratorium Oświaty)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Podmioty, które przetwarzają Pana/ Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na podstawie upoważnienia (np. towarzystwa ubezpieczeń, kierownicy i wychowawcy wydarzeń organizowanych przez Ruch Światło-Życie i Katolickie Stowarzyszenie „Moria”)

VI. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora na adres moderator@siedlce.oaza.pl Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych (Katolickie Stowarzyszenie „Moria” ul. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce 1, skr. poczt. 17) list polecony zawierający takie żądanie.

Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie, w zakresie podjętych działań. (art. 12 RODO)

Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

VII. Zmiany w polityce prywatności

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt w niniejszej polityce prywatności. Aktualne brzmienie polityki prywatności, wraz z informacja o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania jest dostępne w siedzibie Ruchu Światło-Życie i będzie zamieszczona na stronie www.siedlce.oaza.pl

Data zatwierdzenia dokumentu: 7.05.2018 r.
Data rozpoczęcia obowiązywania dokumentu: 8.05.2018 r.