Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka

Katolickie Stowarzyszenie „Moria”

Katolickie Stowarzyszenie „Moria”

ul. Ks. dr Mariana Bednarczyka 4, 21-400 Łuków
tel. 25 751 50 06
KRS 0000035517
NIP 821-21-90-854
REGON 711675590
KONTO
BNP PARIBAS SIEDLCE:
72 2030 0045 1110 0000 0045 7910
KONTO DOMOWEGO KOŚCIOŁA:
 48 2030 0045 1110 0000 0420 0990

email: moderator@siedlce.oaza.pl
http://www.siedlce.oaza.pl

Kielich z przedstawieniem sceny na górze Moria
Kielich z przedstawieniem sceny na górze Moria

Rezultatem formacji podstawowej członków Ruchu jest świadomość odpowiedzialności za sprawy Kościoła i świata, która wyraża się w podejmowaniu służby na rzecz Ruchu i wspólnot lokalnych – parafii. W celu lepszego wypełniania zadań Ruchu Światło – Życie w diecezji siedleckiej powołano Katolickie Stowarzyszenie „MORIA”. Nazwa ta nawiązuje do góry, na której Abraham został wezwany do złożenia w ofierze Bogu swego syna Izaaka (Ks. Rodzaju 22, 1-19). Stowarzyszenie nie zastępuje Ruchu Światło – Życie i w niczym nie zmienia jego natury.

Katolickie Stowarzyszenie „Moria”  jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, duchownych i świeckich, w rozumieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 298 – 320) i jest organizacją katolicką w rozumieniu art. 35 ust. 1 i 2. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz.U. Nr 29, poz. 154). Terenem działania Stowarzyszenia jest diecezja siedlecka, w granicach województwa mazowieckiego i lubelskiego, zaś siedziba władz mieści się w Siedlcach.

FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia jest służba misji Kościoła w świecie współczesnym a zwłaszcza:

 1. Wspieranie osobistej przemiany życia ku dojrzałości chrześcijańskiej na drodze realizacji praktyk życia duchowego zawartych w programie formacyjnym Ruchu Światło – Życie.
 2. Wspieranie działalności Ruchu Światło – Życie, w tym prowadzenie rekolekcji oazowych oraz innych spotkań formacyjno – modlitewnych.
 3. Wspieranie działalności Diecezjalnej Szkoły Animatora im. Ks. Wojciecha Danielskiego.
 4. Wspieranie dzieł: formacji liturgicznej wiernych i ewangelizacji.
 5. Prowadzenie działalności trzeźwościowej, profilaktyki antyalkoholowej i szerzenie idei abstynencji.
 6. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 7. Troska o przemianę świata w duchu Ewangelii poprzez zaangażowanie społeczne, kulturalne i gospodarcze.
 8. Odnowa katechumenatu rodzinnego.
 9. Umacnianie jedności małżeńskiej i rodzinnej poprzez:
  • Uczestnictwo w wyjazdach rekolekcyjnych, szkoleniowych, warsztatowych i integracyjnych.
  • Podejmowanie rodzinnej aktywności fizycznej i rodzinnej turystyki.
  • Promocję zdrowego stylu życia.
  • Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowisku lokalnym.
 10. Rozwijanie odpowiedzialnych postaw chrześcijańskich i obywatelskich w obszarze nauki, edukacji, oświaty, wychowania, sportu, turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, co wpisuje się w ideę ekologii integralnej realizowanej w ramach Centrum Ekologii Integralnej na terenie Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna:
  • będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej,
  • mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,
  • która uczestniczy w jakiejś wspólnocie Ruchu Światło – Życie,
  • jest członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,
  • która uczestniczyła w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii,
  • akceptuje cele Stowarzyszenia i zobowiązuje się do przestrzegania jego statutu.
 2. Nie może być ważnie przyjęty do Stowarzyszenia ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej albo zerwał wspólnotę kościelną, albo podlega ekskomunice nałożonej wyrokiem lub zdeklarowanej.( KPK. Kan. 316 §1.)
 3. Przynależność do Stowarzyszenia zasadniczo nie wyklucza zapisywania się do innych stowarzyszeń ( KPK kan. 307), ale za zgodą Zarządu Stowarzyszenia MORIA.
 4. Przynależenie do Ruchu Światło – Życie nie jest tym samym co formalne członkostwo w Stowarzyszeniu. Nie każda osoba uczestnicząca w działalności Ruchu staje się automatycznie członkiem Stowarzyszenia. Należy dążyć do tego aby każda osoba spełniająca w Ruchu diakonię była równocześnie członkiem Stowarzyszenia.

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia „Moria”

Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Moria

Prezes
Dariusz Szychta
tel. 603580555

Wiceprezes
Bożena Zabielska

Wiceprezes
Bożena Zabielska

Marcin Tomczak

Członek zarządu
Marcin Tomczak

Sekretarz
Anna Jóźwik

Sekretarz
Anna Jóźwik

Asystent Kościelny Stowarzyszenia
ks. Kamil Duszek

Asystent Kościelny
ks. Kamil Duszek
tel. 509 013 414

Skarbnik Stowarzyszenia Wojciech Rożen

Skarbnik
Wojciech Rożen

Komisja Rewizyjna:

 • Leszek Domański
 • Jacek Kiciński
 • Ewa Lipińska

DOKUMENTY: