Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka
Diakonia Liturgiczna

Rola Liturgii w moim życiu – ks. Witold Juszczuk

Nie każdy jest powołany do Diakonii Liturgicznej, ale za to każdy jest wezwany do troski o swoje życie sakramentalne, aby przynosiło ono owoce. Każdy chrześcijanin jest również zaproszony do żywego uczestniczenia w życiu liturgicznym parafii oraz do troski o piękno liturgii, ponieważ to jego naturalne środowisko rozwoju życia duchowego, a mówiąc prościej – to jego dom, w którym wzrasta jego wiara i gdzie ma uczyć się odpowiedzialności i diakonii. Tylko czy w ten sposób patrzę na swoją parafię i celebrowaną w niej liturgię?

Skąd wynika tak ważne miejsce liturgii w życiu chrześcijanina, a tym bardziej członka Ruchu Światło – Życie? Informuje nas o tym mądrość Kościoła, zwłaszcza dokumenty Soboru Watykańskiego II. Możemy w nich wyczytać, że liturgia, a szczególnie Eucharystia, stanowi „źródło i szczyt życia chrześcijańskiego” (KK 11), „źródło i szczyt całej ewangelizacji” (DP 5), „źródło życia Kościoła” (DE 15) oraz „centrum całego życia Kościoła” (EM 6). Tę życiodajną tajemnicę zawartą w liturgii odkrył także Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Dlatego troska o piękno liturgii i żywy w niej udział zastały tak mocno uwypuklone i zakorzenione w ruchu oazowym. Sam ks. Blachnicki mówi wręcz o tym, że charyzmat liturgii to jeden z dziesięciu charyzmatów podarowanych i zadanych Ruchowi Światło – Życie (aby dowiedzieć się więcej warto zajrzeć do zapisków naszego Założyciela zebranych w książce „Charyzmat i wierność”). Nie przypadkowo więc „Liturgia” znalazła się wśród Drogowskazów Nowego Człowieka, które stanowią zasady życia uczestników Ruchu Światło – Życie, a zatem każdego z nas. Czy dzisiaj charyzmat liturgii, który leży u podstaw wizji Oazy Żywego Kościoła, nie został trochę zaniedbany wśród samych członków ruchu oazowego?

W jaki sposób zatem liturgia ma kształtować nasze życie i jak mamy w niej służyć? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy we wspomnianym wyżej 7. drogowskazie. Chociaż wielu z nas zna jego treść, myślę, że warto jednak w całości go przywołać. Zatem „liturgia szczególnie Eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według wszelkich zaleceń soborowej odnowy liturgii”.

Z treści drogowskazu możemy wyróżnić 3 istotne elementy definiujące liturgię oraz 2 zadania, które są naturalną konsekwencją takiego ujęcia.

ks. Witold Jusczuk – moderator diecezjalnej diakonii liturgicznej

dalszy ciąg artykułu w załączonym pliku pdf